0 položek - 0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

Vytvořil: JUDr. Petr Santar, advokát

Obchodní společnost SMERALDINO s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 213279, IČO: 019 11 333, se sídlem V Zálesí 312, 252 26 Třebotov (dále jen „Prodávající“), vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), upravující v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) práva a povinnosti mezi Prodávajícím a jeho zákazníky, kupujícími osobami, specifikovanými níže (dále jen „Kupující“; Prodávající a Kupující společně též jako „Smluvní strany“), s aplikovatelností VOP pro veškeré budoucí právní poměry založené mezi Smluvními stranami jakoukoli formou.

 1. Údaje Prodávajícího
  1. Kontaktní údaje
   1. Doručovací adresa: Vrážská 239/24, 153 00 Praha 5
   2. Provozovna: Vrážská 239/24, 153 00 Praha 5, (dále jen „Provozovna“), otevírací doba: denně 8.00 – 16.00 hod., funguje i jako showroom;
   3. Kontaktní e-mail: info@smeraldino.cz
   4. Telefon: +420 273 139 600
   5. Mobil: +420 737 440 400
   6. Skype: Smeraldino.Smeraldino.
   7. DIČ: CZ01911333
  2. Bankovní spojení
   1. číslo bankovního účtu pro ČR: 4383284060/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s;
   2. číslo bankovního účtu pro zahraniční styk: 2700457473/8330 mezinárodní číslo účtu IBAN: CZ1720100000002700457473; kód banky (SWIFT) BIC: FIOBCZPPXXX
 2. Základní ustanovení
  1. Prodávající podniká v předmětu právních poměrů dle těchto VOP na základě platného živnostenského oprávnění a i dle dalších náležitosti je zcela oprávněn vykonávat tuto činnost a zakládat právní poměry se třetími osobami.
  2. Předmětem právních poměrů mezi Prodávajícím a Kupujícím je zásadně různorodý sortiment stabilizovaných květin, dekorací a případně další zboží nabízené Prodávajícím prostřednictvím katalogů a dále zejména prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „Zboží“).
  3. Uzavřením kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) Prodávající prodává Zboží dle ust. čl. 2.2 těchto VOP a Kupující toto Zboží kupuje. Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit za něj cenu dle těchto VOP. Následky při porušení těchto povinností jsou uvedeny níže.
  4. Prodávající prodává Zboží výlučně jako velkoobchod, pročež jsou Kupujícími fyzické osoby podnikající na základě platného živnostenského oprávnění či jiné fyzické osoby, jež mají ke dni uzavření Smlouvy platné identifikační číslo udělené Českým statistickým úřadem, a/nebo řádně založené právnické osoby ve smyslu platných právních předpisů. Takoví Kupující mohou být jak koncovými uživateli, tak Zboží dále prodávají.
  5. Ustanovení těchto VOP neomezuje Smluvní strany ujednat vzájemná práva a povinnosti individuálně, výslovným vyloučením užití VOP či jejich části/í ve Smlouvě. V případě absence takového výslovného vyloučení a současného rozporu konkrétních ustanovení Smlouvy a VOP, užije se přednostně Smlouva.
  6. Doručování mezi Smluvními stranami probíhá zejména formou elektronické pošty či osobně, není-li těmito VOP stanoveno jinak. Výslovně stanovené písemnosti se doručují primárně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kdy se za doručení zásilky považuje:
   1. převzetí zásilky;
   2. odepření převzetí;
   3. uplynutí desetidenní úložné lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl;
   4. v případě pochybností třetí den po prokazatelném odeslání zásilky.
  7. Smluvní strany jsou povinny oznamovat si změnu identifikačních či jiných údajů, jež by mohly mít vliv na plnění Smlouvy. Nesplněním této povinnosti se Smluvní strana vystavuje riziku vzniku sekundární odpovědnosti.
 3. Pravidla používání Zboží
  1. Pro zachování dlouhodobé kvality Zboží a zachování práva na záruku podle ust. čl. VIII. těchto VOP je nezbytně nutné dodržet následující pravidla používání Zboží:
   1. Zboží je určeno pro používání výhradně ve vnitřních prostorách budov o teplotě 15 – 30 °C, při optimální vlhkosti vzduchu 65 %.
   2. Zboží nesmí přijít do kontaktu s vodou a nesmí být umístěno ve vlhkém prostředí.
   3. Zboží nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření, nesmí být umístěno v blízkosti zdrojů osvětlení, zejména zdrojů vyzařujících tepelné záření (žárovky).
   4. Zboží nesmí být umístěno v blízkosti zdrojů tepla.
   5. Zboží nesmí být umístěno na lakem, či olejem, upravené ploše. Toto ustanovení platí pouze v případě, kdy se stabilizované rostliny přímo dotýkají takto upravených ploch. Pokud jsou stabilizované rostliny umístěny v keramických či jiných nádobách, pak se toto pravidlo na ně nevztahuje.
  2. Zboží je celkově bezúdržbové, pro zbavení obvyklých nečistot či prachových částí se používá vlhký hadřík či fén nastavený na nízkou teplotu a slabý proud vzduchu.
 4. Postup uzavírání kupní smlouvy a její základní náležitosti
  1. Kupující si zásadně vybírá Zboží, jež se má stát předmětem Smlouvy, z katalogů a podobných nabídkových materiálů Prodávajícího. Vybrané Zboží následně u Prodávajícího objedná.
  2. Objednávání Zboží a uzavírání Smluv probíhá zásadně těmito způsoby:
   1. písemně poštou;
   2. telefonickou objednávkou;
   3. elektronickou poštou (e-mail);
   4. osobně u kompetentního pracovníka v Provozovně či Showroomu;
   5. osobně u kompetentního pracovníka/obchodního zástupce Prodávajícího mimo objekty Prodávajícího;
   6. prostřednictvím internetového obchodu.
  3. Kupující podle následujících podmínek objednává Zboží u Prodávajícího podle čl. 4.1 způsobem podle čl. 4.2 písm. a), b), c) a d). Způsob podle čl. 4.2 písm. e) je popsán speciálně v čl. V. těchto VOP. Ust. čl. 4.6 – 4.8 se aplikují i na Smlouvu uzavíranou prostřednictvím elektronického obchodu.
  4. Z každé objednávky musí být zřetelný druh, množství a případně jiné náležitosti Zboží. Zřetelný musí být též objednávající subjekt, ideálně uvedením údajů dle čl. 5.1.2 těchto VOP.
  5. Doručením objednávky Kupující podává návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem jednoznačné akceptace objednávky Prodávajícím. Akceptace s výhradou či změnou je novým návrhem na uzavření Smlouvy.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo akceptovat písemné objednávky podle čl. 4.1 písm. a), c) a d) výlučně na objednávkovém formuláři, který v případě zájmu doručí Kupujícímu.
  7. Okamžikem uzavření Smlouvy je Kupující plně vázán těmito VOP, obchodními zvyklostmi a právními předpisy upravujícími kupní smlouvu.
  8. Vlastnická práva ke Zboží přechází na Kupujícího zaplacením kupní ceny dle podmínek čl. IV. těchto VOP.
  9. Uzavřením Smlouvy Kupující souhlasí s použitím svého loga či označení pro marketingové účely Prodávajícího jako referenci, a to prostřednictvím jakéhokoli prostředku či média. Tento souhlas lze kdykoli odvolat písemným prohlášením Kupujícího.
 5. Kupní smlouva uzavíraná prostřednictvím internetového obchodu
  1. Uzavírání kupní smlouvy:
   1. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.smeraldino.cz, www.smeraldino.sk, www.smeraldino.com či www.smeraldino.de (dále jen „E-shop“) se uzavírá na základě výběru Zboží (zejména jeho druhu a množství), které Kupující vkládá do elektronického nákupního košíku. Kupující následně zvolí způsob zaplacení kupní ceny (podle čl. 6.4 VOP) způsob dodání Zboží (podle čl. VII. VOP). V závěrečné fázi se Kupujícímu zobrazí přehled objednávky, kterou je možno stále opravit či změnit. Pro uzavření Smlouvy Kupující objednávku potvrdí, resp. odešle kliknutím na příslušný odkaz (tlačítko). Přijetím objednávky Prodávajícím dochází k uzavření Smlouvy, o čemž bude Kupujícímu automaticky zasláno potvrzení prostřednictvím e-mailu na adresu dle objednávkového formuláře či uživatelského účtu Kupujícího.
   2. V případě nákupu bez uživatelského účtu (vizte čl. 5.2 VOP) je Kupující povinen v objednávce vyplnit alespoň povinné údaje: jméno a příjmení/obchodní firmu, IČ, DIČ – je-li přiděleno, sídlo a případně doručovací adresu a e-mail. Bez uvedení těchto údajů nebude objednávka realizována. Stejně tak nebude realizována objednávka vzbuzující pochybnost pravosti projevu vůle Kupujícího směřujícího k uzavření Smlouvy, o čemž bude Kupující bezodkladně informován.
   3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku resp. odstoupit od Smlouvy či její části v případě ukončení prodeje konkrétního Zboží či podstatné změny okolností, které se v nabídce E-hopu dosud neprojevily. Informační povinnost musí Prodávající splnit ve lhůtě pěti (5) dnů od přijetí objednávky.
   4. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu a bez sankce ve lhůtě do dvaceti čtyř (24) hodin od odeslání objednávky. Odstoupení od Smlouvy je nutné učinit prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím datové schránky. Na jiný způsob nebude brán zřetel. Náležitosti odstoupení od Smlouvy dle čl. IX. těchto VOP se užijí obdobně, vyjma odůvodnění odstoupení.
   5. Vyjma případů uvedených výše jsou Smluvní strany Smlouvou vázány a změna Smlouvy je možná pouze dohodou Smluvních stran učiněnou v písemné formě, písemná forma prostřednictvím e-mailu se považuje za dostatečnou.
   6. Odesláním objednávky Kupující bez dalšího akceptuje znění těchto VOP, o čemž bude v průběhu objednávání výslovně informován.
  2. Uživatelský účet:
   1. Pro urychlení komunikace a usnadnění objednávání Zboží prostřednictvím E-shopu má Kupující možnost registrace svého uživatelského účtu na webovém rozhraní Prodávajícího.
   2. Pro registraci uživatelského účtu je Kupující povinen v registračním formuláři vyplnit povinné údaje, jimiž jsou: jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, DIČ – je-li přiděleno, e-mail, telefon, sídlo (ulice, číslo popisné/orientační, město, PSČ), popř. doručovací adresa a dále je Kupují povinen zadat a potvrdit přístupové heslo.
   3. Přihlášení k uživatelskému účtu probíhá zadáním e-mailu, jenž je shodný s e-mailem zadaným v registračním formuláři, a zadáním přístupového hesla.
   4. Přístupové údaje jsou chráněny proti zneužití. Odpovědnost za ztrátu či zpřístupnění hesla třetím osobám nese Kupující.
   5. Kupující nese odpovědnost za aktualizaci údajů uživatelského účtu. Ust. čl. 2.7 VOP se užije obdobně.
   6. Uživatelský účet uchovává informace o Kupujícím, realizovaných objednávkách, přehledu fakturací apod.
   7. V případě ztráty či zapomenutí přístupového hesla lze vygenerovat heslo nové. Prodávající je oprávněn vyúčtovat náklady spojené s generováním nového hesla. Kupující je oprávněn registrovat duplicitní uživatelský účet, aniž by byl původní účet zablokován. Uživatelský účet bude smazán po uplynutí tříleté doby bez přihlášení Kupujícího.
 6. Cena a platební podmínky:
  1. Veškeré ceny Zboží uvedené v E-shopu jsou vždy aktuálně platné a konečné.
  2. Veškeré ceny uváděné Prodávajícím jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši, není-li uvedeno jinak.
  3. Mimo E-shop určuje cenu Zboží vždy Prodávající, který je oprávněn dle svého uvážení poskytnout Kupujícímu na Zboží slevu či jej zatížit přirážkou.
  4. Úhrada kupní ceny Kupujícím je realizována jedním z následujících základních způsobů, obvykle podle výběru Kupujícího:
   1. hotovostní platbou, nejpozději při převzetí Zboží v sídle či Provozovně Prodávajícího, plnění maximálně do částky 350.000 Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) dle zákona č. 254/2000 Sb.;
   2. bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího předem, tj. před odesláním Zboží či jeho připravením a předáním k osobnímu odběru, a to ve lhůtě do deseti (10) dnů od potvrzení objednávky;
   3. na dobírku při převzetí Zboží doručovaného Prodávajícímu;
   4. v případech souhlasu Prodávajícího bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího po odeslání/osobním odběru Zboží na základě faktury se splatností patnáct (15) dnů od vystavení, možnost tohoto způsobu platby je vázána na neexistenci dluhu vůči Prodávajícímu a existenci alespoň jedné předchozí úspěšně realizovatelné a bezproblémové objednávky Kupujícího v období předcházejícího běžného roku (tzv. stálý zákazník).
  5. V případě objednávky Zboží podléhajícího zvláštní objednávce od dodavatelů Prodávajícího či podle speciálních požadavků Kupujícího je Prodávající oprávněn nárokovat zálohovou platbu ve výši až 50 % souhrnné ceny objednávky. Splatnost zálohy činí čtrnáct (14) dní od doručení zálohové faktury.
  6. Veškerá vyúčtování kupní ceny Zboží budou realizována formou řádného daňového dokladu splňujícího požadavky právních předpisů ČR, zejména zákona č. 234/2004 Sb. Vyúčtování se doručuje Kupujícímu buď se Zbožím či předem prostřednictvím e-mailu; aplikace ust. čl. 6.4 písm. d) těchto VOP se tím nevylučuje.
  7. Kupující je oprávněn požadovat opravu či vystavení nového vyúčtování v případě nesplnění jeho zákonných požadavků, uvedení chybných údajů či obdobných skutečností. Po dobu nápravy vyúčtování, tj. ode dne doručení žádosti o nápravu po dobu doručení opraveného či nového vyúčtování neběží žádné lhůty stanovené těmito VOP.
  8. Prodávající je oprávněn sestavit Kupujícímu splátkový kalendář dle vlastního uvážení. Splátky je povinen Kupující platit řádně a včas, pod sankcí ztráty výhody splátek.
  9. Dnem zaplacení kupní ceny se rozumí den předání hotovosti oproti příjmovému dokladu či jiného potvrzení přepravce, nebo v případě bezhotovostního styku připsáním plnění ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího.
 7. Dodací podmínky a balení:
  1. Zboží lze Kupujícímu dodat následujícími způsoby, obvykle na základě výběru Kupujícího, s možností omezení dle množství a rozměrů dodávaného Zboží:
   Způsob dodání:Cena dopravy:
   Osobní převzetí v Provozovně či Showroomu Prodávajícího v otevírací doběZdarma
   Doprava smluvním partnerem Prodávajícího (Geis nebo In-Time) po ČR
   - Při rozměrech d: 40 cm x š: 40 cm x v: 60 cm
   V rámci ČR 100 Kč
   + 30 Kč dobírka
   Dodávka Zboží nad rozměry d: 40 cm x š: 40 cm x v 60 cmSmluvní přeprava dle sazebníku přepravce + 30 Kč dobírka
   Zvláštní forma přepravy do zahraničí a/nebo dle dispozic KupujícíhoDle individuálních podmínek, Kupující nese odpovědnost za dodání, nebezpečí za škodu apod.
  2. Náklady na dopravu Zboží do místa dodání hradí zásadně Kupující, není-li dohodnuto jinak. Při objednávce v souhrnné výši převyšující částku 3.800 Kč (slovy: tři tisíce osm set korun českých) bez DPH je doprava vždy zdarma.
  3. Prodávající má právo požadovat po Kupujícím zaplacení nadstandardního poplatku za dopravu Zboží v případě objektivně ztížených přepravních podmínek, v závislosti na lokaci místa dodání, ročním období atp., a to až do výše 10 % ceny Zboží.
  4. Aktuálně dostupné Zboží je připraveno k vyzvednutí či k odeslání (expedováno) nejpozději do pěti (5) dnů od potvrzení objednávky. O dostupnosti objednaného, avšak aktuálně nedostupného, Zboží informuje Prodávající Kupujícího bez větších průtahů. Prodávajícího taktéž informuje Kupujícího o odeslání objednávky a přípravě Zboží k osobnímu odběru.
  5. Zboží připravené k osobnímu odběru lze vyzvednout ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení sdělení o jeho připravení k odběru. Má se za to, že marným uplynutím uvedené lhůty bez řádného odůvodnění dojde ke splnění rozvazovací podmínky a Smlouva pozbývá platnosti.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo změny otevíracích hodin Provozovny či Showroomů, zejména ve státní a jiné svátky apod., bližší informace poskytne na kontaktních údajích dle čl. I. VOP.
  7. Zboží je dodáváno v obvyklém balení, příp. balení určeném technickými normami pro konkrétní druh Zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození Zboží během přepravy. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, obal a způsob balení určuje Prodávající. Náklady na nadstandardní balení (na žádost Kupujícího) nese Kupující.
  8. Kupující je při přebírání Zboží vždy povinen důkladně překontrolovat stav obalů či Zboží samotného. Zjistí-li vady obalu či Zboží samotného, je povinen o tom bezodkladně informovat Prodávajícího. Při nesplnění povinnosti kontroly a informační povinnosti se má za to, že Zboží bylo předáno bezvadné, nebude-li později prokázán opak.
 8. Záruka, záruční doba a reklamace a práva z vadného plnění:
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Zboží, tj. odpovídá za skutečnost, že Zboží má při převzetí fyzikální, kvalitativní i kvantitativní vlastnosti dle Smlouvy.
  2. Veškerá práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ, není-li stanoveno jinak.
  3. Prodávající poskytuje na Zboží záruku na jakost v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží.
  4. Záruka se nevztahuje zejména na:
   1. poškození Zboží při přepravě, Prodávající doporučuje Zboží vykazující okamžité známky poškození, tj. zejména poškození balení, nepřevzít a vrátit jej dopravci a informovat Prodávajícího, ust. čl. 7.8 VOP se užije přiměřeně;
   2. Zboží, které nebylo používáno v souladu s pravidly jeho používání dle čl. III. těchto VOP;
   3. Zboží, které bylo používáno k jinému účelu, než ke kterému svou povahou slouží;
   4. Zboží, které bylo poškozeno, zničeno či upraveno Kupujícím či třetí osobou;
   5. Zboží, které bylo poškozeno, zničeno či upraveno zásahem vyšší moci.
  5. Zboží lze v průběhu záruční doby reklamovat písemně oznámením doručeným na adresu sídla Prodávajícího s uvedením nárokovaných vad, spolu se zasláním vadného Zboží a kopie prodejního dokladu či alespoň dokladu o převzetí Zboží.
  6. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejího oznámení, resp. doručení. Lhůta neběží, pokud Prodávající spolu s oznámením reklamace neobdrží Zboží a/nebo kopii prodejního dokladu. O absenci uvedených náležitostí bude Kupující bezodkladně informován a vyzván k jejich doplnění v přiměřené lhůtě.
  7. O oprávněnosti reklamace bude rozhodnuto nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od řádně uplatněné reklamace. V případě neoprávněnosti reklamace hradí náklady na reklamaci Kupující.
 9. Odstoupení od smlouvy:
  1. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit podle zákona v případě jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou či přímé hrozby takového porušení, dle ustanovení OZ upravujících vadná plnění nebo v případech podle těchto VOP.
  2. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména, nikoli však pouze, v případě:
   1. dosud nedodaného Zboží při zjištění úpadku Kupujícího či přímé hrozby jeho úpadku a zjištění vstupu Kupujícího, jež je právnickou osobou, do likvidace;
   2. prodlení se zaplacením kupní ceny delšího než dvacet (20) dnů.
  3. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:
   1. neodůvodněného nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace o více než pět (5) pracovních dnů;
   2. dosud nedodaného a nezaplaceného Zboží při zjištění úpadku Prodávajícího či přímé hrozby jeho úpadku a zjištění vstupu Prodávajícího do likvidace.
  4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li jejím předmětem Zboží, které bylo pro Kupujícího speciálně vyrobeno či upraveno.
  5. Od smlouvy se odstupuje písemně s účinností doručením druhé Smluvní straně, přičemž postačuje prostřednictvím elektronické pošty. Písemné odstoupení musí vždy obsahovat alespoň řádné označení Smluvních stran, uvedení důvodu odstoupení, není-li těmito VOP stanoveno jinak, a taktéž označení objednávky, jejího předmětu a její datum.
  6. Již poskytnutá plnění budou vrácena či vypořádána za kumulativního splnění podmínek:
   1. doručení řádného odstoupení,
   2. oprávněnost odstoupení,
   3. v případě povinnosti vrátit Zboží též splnění podmínky vrácení Zboží.
   4. K vypořádání pak dojde ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejich splnění.
  7. Peněžité plnění se zásadně vrací formou, v jaké bylo přijato, není-li dohodnuto jinak.
 10. Sankce:
  1. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením ceny Zboží je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
  2. V případě byť i jediného dne prodlení Kupujícího se zaplacením ceny Zboží, na nějž byla Prodávajícím poskytnuta sleva, je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši poskytnuté slevy.
  3. Prodlení Kupujícího se zaplacením ceny Zboží delšího než sedm (7) dnů podléhá povinnosti Kupujícího zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše vyfakturované částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
  4. V případě nepřevzetí Zboží od přepravce či jeho nevyzvednutí v místě osobního odběru v dané lhůtě je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % kupní ceny a dále řádně vyúčtované náklady spojené s administrací, dopravou Zboží a případně dalšími náležitostmi.
  5. Splatnost smluvních pokut nastává uplynutím lhůty uvedené v písemné výzvě k zaplacení smluvních pokut, která nebude kratší než sedm (7) dnů, ust. čl. 6.9 těchto VOP užije obdobně.
  6. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok poškozené Smluvní strany na náhradu škody či nemajetkové újmy.
 11. Řešení sporů, vymáhání pohledávek:
  1. Případné spory jsou řešeny primárně smírnou cestou. V případě jejího neúspěchu je těmito VOP a ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „OSŘ“), založena místní a věcná příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5.
  2. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny delším než sedm (7) dnů bude Kupující vyzván k zaplacení prostřednictvím elektronické pošty s uložením dodatečné lhůty k plnění v délce sedmi (7) dnů. Pakliže Kupující nebude plnit ani v dodatečné lhůtě, obešle jej Prodávající výzvou k zaplacení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Tato podléhá zpoplatnění paušální částkou administrativních a nutných nákladů v částce 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých). Tato výzva bude splňovat veškeré náležitosti a účel podle ust. § 142a OSŘ.
  3. Prodávající si vyhrazuje právo postoupit bez dalšího své splatné pohledávky k vymáhání inkasní agentuře či jiné osobě odlišné od Prodávajícího či zplnomocnit k vymáhání svého právního zástupce. Smluvní strany jsou oprávněny započíst vůči sobě pohledávky, vyjma pohledávek nejistých a promlčených dle ust. § 1987 OZ.
  4. Veškerá práva a povinnosti vzniklá ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se promlčují ve lhůtě pěti (5) let od okamžiku prvního možného uplatnění takového práva či povinnosti.
 12. Ochrana osobních údajů, autorskoprávní ochrana:
  1. Prodávající zpracovává, resp. uchovává, údaje o Kupujících v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením Smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího a pro usnadnění další komunikace či uzavírání budoucích Smluv, a to po dobu pěti (5) let od převzetí Zboží nebo do doby písemného vyjádření nesouhlasu Kupujícího s tímto zpracováním.
  2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží.
  3. Veškerý obsah webových stránek, stejně jako jiných propagačních materiálů i těchto VOP, je pod ochranou předpisů autorského práva, s nároky Prodávajícího či jiných oprávněných osob, zejména tvůrců webových stránek Prodávajícího, proti jejich porušování.
 13. Mlčenlivost
  1. Veškeré podstatné náležitosti uzavíraných Smluv jsou pro účely obchodních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícími považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako náležitosti uvedené v ust. § 504 OZ a taktéž jiné údaje, informace či sdělení, jež svou povahou mohou mít, byť jen potenciálně, negativní dopad zejména, nikoli však pouze, na činnost či jméno poškozené Smluvní strany. Porušení mlčenlivosti zakládá právo Prodávajícího požadovat smluvní pokutu stanovenou ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Tímto nejsou vyloučena práva z titulu ochrany hospodářské soutěže ani právo na náhradu škody či nemajetkové újmy. Sankční ustanovení zaniká uplynutím lhůty tří (3) let od data uzavření poslední kupní smlouvy mezi Smluvními stranami.
 14. Závěrečná ustanovení:
  1. Tyto VOP, jakožto všechny právní poměry mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to včetně případu účasti zahraničního subjektu, jímž se rozumí subjekt se státním občanstvím a trvalým pobytem v cizím státu, či osoba založená a registrovaná podle zahraničního práva, se sídlem mimo území České republiky.
  2. Náležitosti výslovně neupravené těmito VOP se řídí právními předpisy ČR, zejména ustanoveními OZ.
  3. Interpretace VOP podmínek i všech ujednání Smluv se řídí Mezinárodními pravidly pro interpretaci obchodních podmínek přijatých Mezinárodní obchodní komorou v Paříži v roce 2010 (INCOTERMS 2010).
  4. Pokud není prokázán opak, považují se veškerá ustanovení těchto VOP za platná a vynutitelná. V případě, že se některé ustanovení projeví být neplatným, nemá tato neplatnost vliv na platnost VOP a Smluv uzavřených na jejich základě jako celku.
  5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých Smluv a jsou dále přístupné, včetně jejich původní a aktualizované podoby, na internetových stránkách Prodávajícího na adrese www.smeraldino.cz. Kupující bere na vědomí, že se z tohoto důvodu nelze dovolat toho, že VOP nebyly řádně uveřejněny. Kupující má povinnost se s VOP řádně seznámit, což činí vždy před uzavřením Smlouvy a Prodávající jej na tuto skutečnost upozorňuje.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo změn VOP, tyto změny budou uvedeny na internetových stránkách Prodávajícího. Stálí zákazníci budou o změnách informování individuálně alespoň čtrnáct (14) kalendářních dnů před datem jejich účinnosti.
  7. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. dubna 2015 a nahrazují VOP předchozí.

Smeraldino s.r.o.